Vesistöjen ravinteiden ja valumavesien hallinta

Rehevöityminen on yleisin sisävesiämme ja Itämerta koskeva vedenlaadun ongelma. Käytännössä rehevöityminen on seurausta liiallisesta ulkoisesta kuormituksesta, eli valumavesien mukana kulkeutuvasta ravinnekuormituksesta.

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä suunnittelee, tutkii ja toteuttaa tehokkaampia menetelmiä vesistökuormituksen vähentämiseksi ja vesien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi osana kansainvälisiä ja kansallisia hankkeita, palvelutoimintana tai opinnäytetöinä. Tutkimusryhmä on tutkinut ja kehittänyt muun muassa vesiensuojelukosteikkoja, biohiilisuodattamoa ja fosforin suorasaostusta maatalouden ravinnekuormituksen vähentämisen ratkaisuna. Ravinnevirtojen hallinnan suunnittelua on toteutettu Saaristomeren valuma-alueen tasolla ja kuormituksen vähentämissuunnitelmia on tehty lukuisille pienemmille valuma-alueille.

Viime vuosina kaupunkialueiden hulevesien hallinnan kehittäminen ja määrän ja laadun seuranta ovat nousseet ryhmän keskeisiksi tutkimusaiheiksi. Tutkimusryhmä on toteuttanut vuodesta 2011 alkaen hulevesien laadun ja määrän seurantoja Turussa ja lähialueilla sekä tutkinut työmaavesien vaikutuksia ja luonut ohjeistuksia rakennustyömaiden valumavesien käsittelyyn ja hallintaan.

 

 

Hankkeitamme:

Työkaluja työmaavesien hallintaan (2021-)

Työmaavesien hallinnan ratkaisut (2020-)

CleanStormWater (2020-)

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona (2019-)

Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen (2018-2019)

UrbanStormwaterRisk (2016-2019)

Rauhalinnasta hulevesien hallinnan mallialue (2014–2019)

Waterchain: Vedenlaadun hallinnan kokonaisuuden kehittäminen Aurajoen valuma-alueella (2015–2018)

Baltic Flows: Sade- ja valumavesien hallintaan ja monitorointiin keskittyvä projekti. (2013–2016)

Aurajoen ravinnesaostus: Jokimittakaavan fosforisaostuksen testaaminen (2015–2016)

 

Julkaisuja:

Leskinen P., Vilminko H. (2021): Onnistuneen biosuodatusrakenteen elementit. Infograafi.

Khadka A., Kokkonen T., Koivusalo H., Niemi T., Leskinen P., Körber J-H. (2021): Stormflow against streamflow – Can LID-provided storage capacity ensure performance efficiency and maintenance of pre-development flow regime? Journal of Hydrology 2021

Leskinen P., Vilminko H. (2019): Rakennustyömaiden vesienhallinnan keinoja savimailla. Vesitalous 2/2019

Leskinen P., Laaksonlaita J., Körber Jan-Hendrik, Yliruusi H. (2016): New knowledge on Diffuse Load Monitoring – State of art review. Baltic Flows 2016