Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä

 

Missiomme on kehittää tieteellisesti perusteltuja käytännön ratkaisuja vesiensuojelun, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen haasteisiin sekä kouluttaa ympäristöinsinöörejä, jotka ovat valmiita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

 

Miten toimimme

Toteutamme soveltavia TKI-projekteja ja toimeksiantoja yhteistyössä viranomaisten, yritysten, järjestöjen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kansainväliset yhteistyöverkostomme muodostuvat pääosin eurooppalaisista toimijoista. Tavoitteidemme saavuttamiseksi hyödynnämme monialaista osaamista ja työskentelemme useilla tasoilla käytännön kenttätyöstä politiikkatasolle.

 

Ydinosaamistamme ovat:

        • vesiympäristön jatkuvatoimiset (in situ) seurannat
        • kaukokartoitukset, GIS ja mallinnus
        • vedenalainen akustiikka ja bioakustiikka
        • vesiensuojeluratkaisujen suunnittelu
        • vesiensuojeluratkaisujen laboratorio- tai kenttätestaus
        • biologiset seurannat, suojelubiologia ja -politiikka
        • kestävät julkiset hankinnat
        • koulutus

 

Työmme jakautuu kolmen alateeman alle:  

       


kaupunkivedet

Kaupunkivedet 

 

Miten hulevesien hallinta voi auttaa lieventämään ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä johtuvia vaikutuksia?

Mitkä ovat tehokkaimmat keinot vähentää saastumista kaupunkivesissä?

 

Tavoitteemme on vastata näihin kysymyksiin kehittämällä ja testaamalla teknisiä menetelmiä ongelmien ratkaisemiseksi sekä luomalla toimintamalleja ja tarjoamalla koulutusta, jotka edistävät kestävien ratkaisujen laajamittaista käyttöönottoa hulevesien ja vaarallisten aineiden hallinnassa.

 

Työhömme hulevesien hallinnan kehittämisessä kuuluu:

 • Pitkäaikaiset seurantatutkimukset luonnonvesikohteissa sekä rakennetussa vesiympäristössä
 • Biologisen monimuotoisuuden ja veden laadun seuranta kaupunkivesissä
 • Rakennustyömaan vesienhallinnan toimintatapojen, teknisten ratkaisujen, ohjauksen ja koulutuksen kehittäminen
 • Kaupunkien hydrologisten järjestelmien spatiaaliset analyysit, mallintaminen ja digitaaliset kaksoset
 • Luontopohjaisten hulevesiratkaisujen tutkimus ja käyttöönoton edistäminen
 • Koulutus ja vuoropuhelu kestävästä hulevesien hallinnasta

Työhömme haitallisten aineiden tutkimuksessa kuuluu:

 • Kestävien hankintaprosessien kehittäminen haitallisten aineiden käytön ja päästöjen minimoimiseksi
 • Tuki kemikaaliviisaille julkisille hankinnoille
 • Haitta-aineiden lähteiden ja kulkureittien tunnistaminen kaupunkivesissä
 • Haitallisten aineiden hallintakoulutuksen järjestäminen eri kohderyhmille

Monitieteinen tiimi tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkien ja kuntien eri osastojen, muiden viranomaisten sekä teollisuuden, elinkeinoelämän ja kaupunkien asukkaiden kanssa edistääkseen kestävien ratkaisujen laajamittaista käyttöönottoa.

Esimerkkejä töistämme:

                


vesistot

Vesistöt

 

Vesistöt-tiimi on sisä- ja rannikkovesien vesiensuojelu- ja kunnostusmenetelmien tutkimukseen, kehitystyöhön, suunnitteluun ja toteutukseen keskittynyt asiantuntijaryhmä. Tiimillä on pitkäaikaista kokemusta erilaisten pintavesien vedenlaadun seurannasta, vesiensuojelu- ja kunnostustoimien suunnittelusta ja näiden toiminnan tutkimuksesta.  

Tavoitteenamme on edistää Suomen pinta- ja rannikkovesien tilaa tutkimalla ja kehittämällä erityisesti ravinnekuormitusta vähentäviä vesiensuojelumenetelmiä sekä edistämällä niiden käyttöönottoa. Ydintoiminta-alueemme kohdistuu Lounais-Suomeen ja Saaristomeren valuma-alueelle, minkä lisäksi aktiivista projektiyhteistyötä ylläpidetään koko Itämeren rantavaltioiden alueella.

Toimintaamme sisältyy erilaisia TKI-hankkeita aina yksittäisen vesiensuojelutoimen tutkimuksesta valuma-aluetason vesiensuojelun suunnitteluun kuin kansainvälisiin vesiensuojelun neuvonta- ja edistämishankkeisiin. Lähestymistapamme vesienhallintaan on monitieteellinen, huomioiden tekniset, ekologiset, sosiaaliset kuin taloudellisetkin näkökulmat. 

 

Osaamisen painopistealueita ovat: 

 • Vesistöjen valuma-alueiden ravinnekuormituksen vähentämismenetelmien tutkimus ja kehitystyö 
 • Vedenlaatuseurannat 
 • Vesiensuojelutoimien suunnittelu ja toteutus
 • Vesiympäristöjen ennallistaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen
 • Järviruo’on moninaiskäyttö
 • Muut maa- ja metsätalouden vesiensuojelun ja vesienhallinnan tutkimus- ja suunnittelutyöt 

Esimerkkejä töistämme:

                    


meriymparisto

Meriympäristö